Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Skottlands sjukvård, hur omsorgstagarna upplever tillvaron inom äldreomsorgen eller vad som ligger bakom de förändringar som lett till dagens skolsystem? Vill du bli inspirerad av idéer och erfarenheter av välfungerande verksamheter? Här lägger vi ut böcker, rapporter, längre artiklar, forskningsinitiativ med mera som berör kommissionens arbete. Hör gärna av dig om du har något intressant material som du tycker att fler bör känna till. Skicka i så fall ett meddelande till kommission2020@gmail.com.

Via filter kan du söka för att se om det finns något kring ett område som särskilt intresserar dig.

Ons 10 mar 2021

On the Corona Frontline - European Summary Report

Hur har de som stått i främsta ledet i kampen för att bekämpa Coronapandemin uppfattat situationen? Vilka erfarenheter och lärdomar har de dragit? Och vad kan vi lära oss av dem?

Rapporten On the Corona Frontline, The Experiences of Care Workers in Nine European Countries – Summary Report sammanfattar erfarenheterna från omsorgsarbetare i nio europeiska länder. Författare är LIsa Pelling på tankesmedjan Arena Idé. Rapporten har tagits fram av fackförbundet Kommunal, Arena Idé och Friedrich Ebert Stiftung.

Du kan ladda ner rapporten som pdf här.

Sön 6 dec 2020

Pandemi på äldreboendet - en rapport om den svenska äldreomsorgen innan och under coronapandemin

När coronaviruset svepte in i början av 2020 drogs Sverige in i den värsta kris som drabbat landet på många decennier. Rapporten ”Pandemi på äldreboendet” studerar vilka förutsättningar den svenska äldreomsorgen hade att hantera en pandemi. Fanns det ett samband mellan äldreomsorgens organisatoriska förutsättningar och hur man lyckades med smittbekämpandet på äldreboenden? Vilka slutsatser och lärdomar ska vi ta med oss från den här krisen?

Inom forskningen är det självklart att omsorgskvaliteten bygger på personalens villkor och äldreomsorgens organisatoriska förutsättningar. Med detta som utgångspunkt har Kommunal tagit fram fakta om äldreomsorgen innan och under coronakrisen. Rapportens resultat bekräftar bilden: med högre bemanning och mindre andel tidsbegränsat anställda hade äldreboendena med största sannolikhet kunnat stå emot coronasmittan bättre.

Lör 5 dec 2020

Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för individuell vård och behandling

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, konstaterar allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin.

IVO gör bedömningen att ingen av regionerna har tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling. IVO har granskat regionerna, som ansvarar för medicinsk vård och behandling, med syfte att se om äldre som bor på särskilt boende har fått vård och behandling utifrån sitt individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. På IVOs hemsida finns detaljerade regionala rapporter och beslut.  

Sön 29 nov 2020

Jämlik vård – en handlingsplan

Göran Dahlgren, gästprofessor vid University of Liverpool, och Lisa Pelling, utredningschef vid Arena Idé, har givit ut boken "Jämlik vård- en handlingsplan" (Premiss förlag). Boken, som vänder sig till politiker, vårdanställda, frivilligorganisationer, fackligt aktiva och alla andra med intresse för vårdpolitiska frågor, beskriver de senaste årens utveckling och presenterar tio konkreta förslag för en bättre och mer jämlik vård.

Utvecklingen inom svensk sjukvård går åt fel håll. Istället för en behovsstyrd och jämlik hälso- och sjukvård har vi fått en vinststyrd och alltmer ojämlik vård. Boken "Jämlik vård - en handlingsplan" är en sammanfattning av Göran Dahlgrens tidigare bok "När sjukvården blev en marknad". Den är rikt illustrerad av Robert Nyberg. Den kan hämtas hem kostnadsfritt som pdf från Arena Idés hemsida eller köpas från Adlibris eller Bokus till ett pris av 150 kronor.

Boken är skriven för politiker, vårdanställda, frivilligorganisationer, fackligt aktiva och alla andra med intresse för vårdpolitiska frågor. Förhoppningen är att boken också ska bidra till en bredare debatt om hur vården styrs inom studieförbund, pensionärsföreningar och politiska partier. Planerna är att boken ska användas som underlag för en studiecirkel i ABFs regi under våren 2021. En presentation av cirkeln kommer att finnas med i ABFs kurskatalog för våren. Anmälan om att delta i cirkeln kan göras när katalogen är klar. En preliminär intresseanmälan om att delta kan redan nu sändas till Faaid Ali-Nuur, ABF förbundsexp; faaid.ali-nuur@abf.se

Författare Göran Dahlgren är gästprofessor vid University of Liverpool och har tidigare varit chef för socialdepartementets sjukvårdsenhet och folkhälsoråd vid Folkhälsoinstitutet, samt arbetat internationellt för bland annat Världshälsoorganisationen WHO. Lisa Pelling är utredningschef vid Arena Idé med särskilt ansvar för demokrati och välfärdsfrågor. Boken är utgiven av Premiss förlag (en del av Arenagruppen) och Arena Idé i samarbete med Nätverket för Gemensam Välfärd, ett ideell, partipolitiskt obundet nätverk som arbetar för att försvara och utveckla den gemensamma välfärden.

Ladda ner boken som pdf här.

Mån 12 okt 2020

Etikgruppens rapport skickad till regeringskommissionen

I mitten av september skickade sex aktiva personer i medborgarkommisionen in en rapport om etiska frågor och ställningstaganden under pandemin. De skickade den i eget namn eftersom den bland annat tar upp smittspridningsstrategier och andra aspekter som medborgarkommissionen inte arbetar med.
Ons 22 jul 2020

Hellre en rimlig jobbsituation än applåder

Syftet med denna rapport är att ge en övergripande bild av vad vårdpersonal i Sverige menar att omgivningen behöver veta om arbetssituationen inom vård- och omsorg under den första tiden av Coronapandemin samt vilka behov detta ger uttryck för. Det skriver sociologen Erika Wall i en rapport från Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet.

En tematisk innehållsanalys visar att vårdpersonalens budskap till arbetsgivare och omgivande samhälle framför allt relaterade till arbetsvillkor inom vården vilket synliggörs i de teman som utgör resultat av analysen: Organisation, Ledarskap, Riskhantering och Arbetsmiljö.

Läs rapporten här

Tis 21 jul 2020

Nedmontering pågår

nedmontering_pagar.png
Coronaviruset har försatt den svenska sjukvården i ett akut läge. Vårdens medarbetare ses som hjältar som utkämpar ett långt och utdraget slag för människors liv. Det berättas om de tuffa arbetsförhållandena i media. Tappra vårdanställda applåderas av allmänheten och politiker från alla läger lovar i det närmaste oändligt med resurser för att de ska lyckas klara sig igenom krisen. Men hur såg det ut före pandemin?  I vilket tillstånd var vården när allt var som vanligt?

Tankesmedjan Balans https://tankesmedjanbalans.se/ har skrivit rapporten "Nedmontering pågår" om vårdens ekonomi och om regionernas budgetar
för 2020. Inte för att peka finger mot de ansvariga politikerna, utan för att väljare från samtliga politiska partier ska förstå att det inte är ett virus som försatt den svenska vården i kris. Det är årliga nedskärningar, dolda under krav på effektivisering, som skapat krisen. 

Mån 6 jul 2020

Stora skillnader i överdödlighet utifrån födelseland

Strategin mot covid-19 har återkommande kritiserats för att den riktat sig till ett homogent majoritetssamhälle. Myndigheternas språk och metoder för kommunikation har kritiserats för att vara otydliga för dem som inte har svenska som modersmål eller vana vid den typen av kommunikation. Vidare har man inte tydligt beaktat att de faktiska möjligheterna till social distansering inte är lika för alla, skriver fyra forskare i medicin och samhällsvetenskap i Läkartidningen.

Vi har tidigare beskrivit strukturella förhållanden som kan bidra till olika smittspridningstakt i olika grupper i befolkningen, såsom trångboddhet, begränsad möjlighet att arbeta hemifrån samt beroende av kollektivtrafik. Vi har också visat att det i storstädernas miljonprogramsområden är vanligare med nära kontakt med äldre, såväl yrkesmässigt som genom flergenerationsboende. En stor del av dem som lever i trångboddhet i miljonprogramsområden, där möjligheterna till social distansering och isolering av riskgrupper är mindre, är invandrade från andra länder, skriver forskarna i en nyligen genomförd studie. 

Tor 2 jul 2020

Covid-19 ska studeras i vårdmiljöernas luft

Forskning Jakob Löndahl, docent vid Lunds universitet, har fått forskningsanslag från AFA Försäkring för att forska om hur covid-19 sprids i luften i olika vårdmiljöer. – Det hjälper oss att förstå hur man kan prioritera skyddsutrustningen, säger Jakob Löndahl till Arbetsvärlden.

Jakob Löndahl, docent i ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet, har studerat hur virus sprids i luften sedan 10 år tillbaka och ska nu påbörja ett forskningsprojekt för att specifikt titta på hur covid-19 förekommer i luften i olika vårdmiljöer.

Ons 1 jul 2020

Forskning om coronakrisen och äldreomsorgen

Äldreomsorgen är en resursmässigt eftersatt och undervärderad del av samhället, både i Sverige och internationellt. I coronapandemins inledningsskede glömdes äldreomsorgen helt enkelt bort, vilket är en av huvudorsakerna till att smittan fått så omfattande spridning i många länders äldreboenden. Det menar Marta Szebehely, professor emeritus i socialt arbete vid Stockholms universitet, so har forskat om äldreomsorg och andra omsorgsfrågor sedan 1980-talet.

–  Coronakrisen blottar brister som funnits i äldreomsorgen i flera decennier och synliggör behovet av förändringar på såväl kort som längre sikt – för både de äldres och personalens skull, säger Marta Szebehely.

–  Det visar på att äldreomsorgen är en undervärderad del av samhällets vård- och omsorgsapparat. I hela världen har äldreomsorgspersonal, varav den absoluta majoriteten är kvinnor, låg status och problematiska arbetsförhållanden. Det är ett underbetalt och tungt arbete och sjukskrivningar och arbetsskador är vanligare än inom de flesta yrken. De kvalifikationer som krävs för arbetet är ofta underskattade och många har otrygga anställningar.

Tis 16 jun 2020

Äldre tvingas samordna sin egen vård inom hemtjänsten

ldreomsorg_hemtjanst.jpg
Den nyliberala definitionen av omsorg, där vårdinsatser ses som varor som kan köpas och säljas på en marknad, tycks inte ta hänsyn till vikten av relationer, menar Lina Palmqvist som är doktorand i genusvetenskap vid Göteborgs universitet.

Studiens fokus är kvinnors erfarenheter som omsorgsanvändare; både som tar del av hemtjänst och som får hjälp och stöd av anhöriga. Utifrån den positionen undersöks ålderdomens villkor och hur äldreomsorg utformas i en nyliberal tid, med Göteborg som lokal kontext.

– Det är genom att undersöka omsorg som komplexa relationer och hur dessa griper in i och påverkar människors situation och livsutrymme som vi också kan få kunskap om vad omsorg innebär och vad som krävs för att den ska vara god och rättvis, säger Lina Palmqvist.

Fre 12 jun 2020

Är du lönsam lille vän...

yngre_skolbarn_red.jpg
Majsa Allelin är doktor i socialt arbete vid Södertörns högskola och före detta aktivist. Här skriver hon om systemskiftet i den svenska skolan i Lärarnas Tidning.
Systemskiftet i svensk skola har skett på tre plan; ekonomiskt, organisatoriskt och genom en pedagogisk decentralisering. Det hävdar sociologen och före detta aktivisten Majsa Allelin i en avhandling där hon menar att skolans lönsamhet ­hamnat helt i fokus.

Sön 7 jun 2020

Skottland visar vägen

sjukvard_kirurgi.jpg
I januari 2020 hölls ett seminarium om sjukvårdens organisation i Skottland. Seminariet byggde bland annat på en rapport av Lars Taxén, medlem i Nätverket Gemensam Välfärd och kontaktperson för Medborgarnas coronakommission.

I Skottland bygger sjukvården i första hand på samarbete mellan olika aktörer i stället för konkurrens mellan privata och offentliga aktörer. I den rapport som presenterades på ett seminarium i januari 2020, arrangerat  av Arena Idé, tar författaren och forskaren Lars Taxén upp hur vården i Skottland är organiserad, hur den växte fram och vilka resultat som uppnåtts. Han går även igenom några ”brytpunkter” där skillnader mellan skotsk och svensk sjukvård framstår som tydligast.