Bidra till ny kunskap - gå med i en temagrupp

Medborgarkommissionens granskningsarbete kommer att organiseras i temagrupper utifrån de olika samhällsområden vi vill arbeta med. Här är några exempel på områden. Hör av dig om du vill vara med i någon av dem. Eller föreslå andra teman.

Hälso- och sjukvård

Vad krävs för att skapa en effektiv och hälsofrämjande hälso- och sjukvård? Vilka brister ser vi idag? Brist på resurser eller brist på ledning och styrning? Eller både och? Temagruppen Hälso- och sjukvård granskar situationen och föreslår förändringar.

Läs mer om arbetet här

Äldreomsorg

Vilka förändringar krävs för att äldreomsorgen ska fungera väl? Hur hänger personalens arbetsvillkor ihop med möjligheten för äldre att kunna leva ett värdigt liv? Temagruppen Äldreomsorg granskar situationen och föreslår förändringar. 

Läs mer om arbetet här

Etikfrågor

Etikfrågor är viktigt inom alla delar av välfärdssamhället. Temagrupper Etikfrågor arbetar med att granska hur administration, beslutsvägar förhåller sig till lagstiftning, rättssäkerhet, etiska ställningstaganden med mera. 

Läs mer om arbetet här 

LSS, socialförsäkringar

Alla har rätt till ett värdigt liv på så jämlika villkor som möjligt. Mänskliga rättigheter omfattar oss alla. Hur ser det ut i verkligheten? Hur är villkoren för personer med funktionsnedsättningar, långtidssjukskrivna, personer med psykiska besvär mm? Temagruppen LSS - socialförsäkringar granskar coronakrisens verkningar för olika utsatta grupper i samhället. 

Läs mer om arbetet här

Bostads- och trafikpolitik

Hur bostäder och kommunikationer planeras och fungerar avgör i hög grad hur männikors förutsättningar ser ut när det gäller jobb, hälsa och ett dagligt liv. Temagruppen Bostad och kommunikationer granskar hur krisen slagit mot olika områden och föreslår förändringar.

Läs mer om arbetet här

Fackliga rättigheter

Hur ser det ut på arbetsplatserna egentligen? Vilka rättigheter har anställda i praktiken inom olika områden? Hur kan vi säkerställa trygga anställningsvillkor, rimliga löner, rätt till utbildning och kompetensutveckling för jobbet med mera.

Läs mer om arbetet här

Asylrätt och migration

Omfattar de mänskliga rättigheterna verkligen alla människor? Vilka faller utanför? Hur påverkar coronakrisen frågan om gränskontroller, asylrätten, eller olika spelregler för arbetskraftsinvandring och annan migration. Temagruppen Asylrätt granskar migrationsmyndigheternas verksamhet ocg politikernas ambitioner.

Läs mer om arbetet här

Klimatkris och hållbart samhälle

Den globala uppvärmningen innebär att nya smittor sprids på ett okontrollerat sätt. Vi behöver hitta nya levnadsmodeller och nya sätt att producera varor och tjänster för att skapa en hållbar värld. 

Läs mer om arbetet här