Här kan du hitta längre artiklar till de ingångar som ligger på medborgarkommission.se/temagrupper. Du kan söka i filtret på titeln till eller några ord i den artikel du letar efter.
(1 träff)
Ons 14 okt 2020

34 punkter för social upprustning - mot gängkriminalitet

På Norra Järva Stadsdelsråds årsmöte beslutade mötet att anta 34 punkter för social upprustning. Punkterna ska ses som ett svar på regeringens 34 punkter mot gängkriminalitet, varav de allra flesta är repressiva.

Likvärdig skola, förskola och meningsfull fritid

1. Alla barn ska vara behöriga till gymnasiestudier 2. Alla lärare i utsatta områden ska vara behöriga - högre löner, betald vidareutbildning mm 3. Fler elevassistenter och språkstödjare i förskolor och skolor 4. Läxhjälp till alla som behöver det, ökat stöd till elever med särskilda behov 5. Föräldraråd och elevråd i alla skolor 6. Sommarskolor och kolloverksamhet, stöd till skolresor 7. Studievägledning och meningsfulla sommarjobb 8. Alla ungdomar ska garanteras utbildning och vägar till meningsfulla jobb, en andra chans ska alltid finnas för dem som skolan har missat 9. Barnomsorg och fritidsgårdar även för de föräldrar som måste jobba på kvällarna 10.

Skrota friskolesystemet - alla skolor och förskolor ska vara statliga, integrerade, bra och kompenserande, utan vinstintressen Förstärkta sociala och förebyggande åtgärder mot kriminalitet

1. Fler fältassistenter, medborgarvärdar, sociala insatsgrupper och psykiatriska insatser till barn, unga och familjer med problem 2. Närpoliser med social spetskompetens i nära samarbete med lokalsamhället 3. Avhopparverksamheter till alla som vill lämna kriminaliteten 4. Stöd till drogavvänjning 5. Stöd till kamp mot alla former av rasism, diskriminering och sexuellt förtryck

Riktiga jobb, där arbetsmarknaden öppnas för Järvas unga och arbetslösa

1. För de unga som skolan missat måste en andra chans öppnas med vägar som till exempel leder till nya bygg- och välfärdsjobb 2. Utveckla ekologiska stadsodlingar på Hästa gård och Järvafältets jordbruksmark för lokala marknader och egna kök i skolor och boenden

Stärk tryggheten med stöd till lokalsamhällets sociala liv

1. Gratis mötesplatser och fler kvarters-, fritids-, ungdomsgårdar, där fler vuxna kan stödja barns och ungas sociala utveckling 2. Ökat stöd till föreningar för idrott, kultur, natur, lokala hyresgästföreningar osv 3. Alla barn är våra barn, gratis gårdslokaler och stöd till familjedagar som stärker den sociala samvaron mellan grannarna 4. Bevara det gröna Järvafältet för naturupplevelser, odlingar och friluftslivet, bygg begravningsplatsen på annan plats och behåll Järva DiscGolfpark 5. Boenderåd i varje stadsdel

Stopp för marknadshyror och bra bostäder för alla med blandat boende i hela staden och regionen

1. Underhåll och renoveringar med grön teknik, utan hyreshöjningar 2. Lagstifta mot bostadsspekulationen med en Lex Hembla 3. Återkommunalisera privatiserade bostäder i miljonprogrammet 4. Bygg bort bostadsbristen och bryt bostadssegregationen genom att bygga hyresrätter på till exempel Bromma flygfält och i rika kranskommuner som Danderyd, Täby, Lidingö och Nacka 5. Stoppa marknadshyror och utveckla i stället en ny social bostadspolitik, där bostaden är en social rättighet och inte en handelsvara. Bryt den orättvisa beskattningen av hyresrätter jämfört med villor och bostadsrätter - allas rätt till bra hyresbostäder till lägre hyror 6. Allmännyttiga bostadsbolag utan vinstkrav med lokala bostadsråd av hyresgäster i varje stadsdel

Förtäta inte Husby och Järva in absurdum

1. Ja till förslagen att bygga längs Hanstavägen, men stoppa förtätningen av det redan extremt tätt bebyggda Husby Centrum - de nu liggande förslagen är mycket illa planerade utan gårdar, samlingslokaler, tillräckligt avstånd mellan husen och en god utemiljö 2. Nej till en extrem förtätning av Husby med 70 procent bostadsrätter, vi behöver blandat boende i hela regionen och bygga bort bostadsbristen och trångboddheten genom att bygga fler bra hyresrätter som vi har råd med 3. Stoppa ombyggnaden av huset där moskén ligger. Att riva och bygga om Islamiska kulturcentrets så viktiga lokal (mosken) för ortens sociala liv och trygghet utan att i förväg erbjuda var den ska kunna evakueras eller få en ny likvärdig placering är oacceptabelt. Att genomföra en sådan förtätning utan en verklig dialog med de boende är respektlöst. 4. Paviljonger i närområdet när Husbygårdsskolan byggs om

Utvecklingen mot allt större klyftor i ett segregerat och klimathotat samhälle måste brytas.

1. Vad som krävs för att återupprätta hoppet om en trygg och god framtid är en grön, jämlik och solidarisk omställning av samhället som systematiskt bryter segregationen, avskaffar klassklyftor och banar väg för ett både socialt och ekologiskt hållbart samhälle. 2. Klimatfrågan måste tas på allvar med en grön omställning där det till exempel byggs och renoveras för nollutsläpp, stadsodlingar utvecklas och det satsas på en avgiftsfri och utbyggd kollektivtrafik istället för motorvägstunnlar i Stockholm och andra stora städer.